Hva er bygdas svakheter og styrker?

WORK-SHOP: Plan- og næringsrådgiver i kommunen, Yngve Ramse Trædal – loset kommunestyret gjennom utkastet til kommunedelplanen og høstet innspill. 

 

Hva er styrken til Åmli, mulighetene, svakheter, og trusler? De nyeste tallene gir oss svaret.

Av Camilla Glad
-Vekst, utvikling, gode bomiljø og tjenester som tar vare på hele mennesket. Mestring og livskvalitet, god kommunikasjon og informasjon der en strategisk planlegging og styring skal styrke kommunen. Dette er bare noen av hovedmålene for den nye kommunedelplanen. Under workshop med politikerne torsdag, var det Yngve Ramse Trædal som loset kommunestyret gjennom de siste tilgjengelige tallene fra SSB.
-Det er viktig å bygge planen på tall, det gir oss et felles fundament, sa han.

Flere bor alene i Åmli
Befolkningsveksten er ujevnt fordelt på Agder og det er relativt store forskjeller mellom kyst og innland. 86 prosent av befolkningsveksten fra 2013 til 2018 er fordelt på kommunene i Kristiansands-regionen, svakest stilt er det i Setesdal og øst i Østre Agder. Åmli ligger omtrent på nivå med tilgrensende kommuner. Agder har færre samboerpar enn landet for øvrig, men samtidig en lavere andel av de som bor alene enn landsgjennomsnittet, men dette er ikke tilfelle for Åmli. Her har vi en høyere andel av folk som bor alene, enn fylket ellers.
-Det er veldig lite vi kan gjøre med disse tallene, kommenterte Tellef Olstad (Sp)

Flere menn
Det som er sikkert er at vi står ovenfor store endringer i alderssammensetningen, Folk blir eldre og eldre. For Agder innebærer det at over 40 prosent av den forventede befolkningsveksten frem mot 2040 vil bestå av folk i aldersgruppen 67 år og oppover. Siden andelen på de over 67 år og mer vil øke i forhold til andre aldersgrupper, betyr det også at det vil bli færre arbeidende eldre.
Åmli har en overvekt i aldersklassen mellom 40 og 70 år, nå. Men Åmli har også en høyere andel menn enn det som er snittet i landet, og vi har også høyere snittalder på innbyggerne enn folk i Norge generelt.
-Vi som har passert middagshøyden er en ressurs, hvis vi bare holder oss friske, smilte Anne-Tone Aanby (Sp)

Vind og vær
Klima ble også tema mens snøen tordnet ned utenfor kommunestyresalen, for årstemperaturen beregnes å øke med om lag 4 grader frem til 2080. Årsnedbøren er beregnet til å øke med om lag 10 prosent, denne blir størst vinter og vår.
Olje og energidepartementet (OED) har gitt NVE i oppdrag å lede arbeidet med å lage et forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land. De skal sørge for et oppdatert kunnskapsgrunnlag om virkninger av vindkraft og kart med utpeking av de mest egnede områdene for vindkraft. Åmli har inne ett av totalt 43 analyseområder i Norge. -Vindkraft er trussel, kom det fra Dag Halvorsen (Ap).

IMG_3607

Kort og godt
Åmli er ett av de nærmeste dal-og fjellbygdene fra kystområdet Agder. NIBIO har utviklet modeller for å påvise potensiale for gjengroing i Norge, og har funnet at omkring 16 prosent av landarealet i hele Norge kan bli rammet. Flere områder i Åmli antas å være utsatt for gjengroing.
Vi fortsetter ute, for de aller mest populære fritidsaktivitetene i Norge er kortere turer i nærområdet og turer i skogen eller på fjellet. Generelt er det aktiviteter med lav terskel som er populære, og Åmli kommune har en vedtatt plan for fysisk helse som legger vekt på tilrettelagte lavterskelturer.

Vei-anker
Agder rommer om lag 9 prosent av all fritidsbebyggelse i Norge. Åmli kommune har 861 hytter og flere opparbeidede og ledige tomter, men regulerte områder og arealer i kommuneplanen er ennå ikke utviklet. Det som er sikkert er at Agder er avhengig av et velfungerende veinett. E18/E39 binder landsdelen sammen og er den viktigste forbindelsen fra Agder mot Oslo og Stavanger, sammen med Rv.9 utgjør dette ankeret i Agder. Fylkesveinettet som skal utfylle riksveinettet har et stort vedlikeholdsetterslep, de viktigste veiene for Åmli er Rv. 41 Kristiansand – Brunkeberg, bedre kjent som «Telemarksvegen», Fv. 415 Åmli- Fiane/E18. Fv.42 Arendal—Evje, med tilknytting til Fv. 413 med adkomst via Baas for reisende til Evje fra Åmli. Pendlingen ut av Åmli skjer i stor grad til Arendal, i tillegg har pendlingen til Nissedal økt over årene.
Men politikerne hadde litt problemer med å akseptere at vei var satt som svakhet på egen kommune, og det ble debatt rundt vei. For var det ikke en styrke – noe de kunne jobbe for?
Høyrerepresentant Hans Fredrik Tangen, løftet derimot blikket ut.
-Vi sitter som velmenende politikere for Åmli her nå, så vi har ikke lyst på noen svakheter. Men for å se inn i fremtiden må vi være analytiske og rasjonelle. Når det gjelder vei er vi dårlig stilt, og den må vi kjempe for skal bli bedre, det er en kjempesvakhet slik jeg ser det, og den må inn i planen som et satsingspunkt, ikke som en styrke, mente Tangen.
-Med en drøy time til regionflyplassen Kristiansand flyplass på Kjevik, og med Gullknapp i Froland som ligger 54 km fra Åmli sentrum, er vi ikke dårligst stilt på dette i hvertfall, fortsatte Ramse Trædal.
-Det er ikke langt til Sandefjord heller, kommenterte Tobias Tangen (H).

 

Fiber-feil?
Regionen trenger en digital infrastruktur som er mer robust i forhold til utfall som kan tilby stor kapasitet, men da Ramse Trædal presenterte at kun halvparten av innbyggerne i Åmli har fibertilknytning, ble det murring i rekkene.
-Dette må være feil, vi har veldig god dekning, sa Margit Smeland (Sp)
-Jo, tilbakemeldingen er at det trolig er underrapporterte tall her. Men det handler også om at den gangen man bygget ut, var det ikke tilkoblingsplikt og noen valgte å ikke koble seg til, det kan være en utfordring i deler av Åmli, sa Ramse Trædal.

Bunnplassering
I 2016 hadde 28,3 prosent av innbyggerne i Aust-Agder i alderen 16-74 år, høyere utdanning. 3,6 prosent hadde fagskole, mens 40,7 prosent hadde videregående som høyeste utdanning. 27,4 prosent av befolkningen hadde kun grunnskole. Aust-Agder hadde en mindre andel med høyere utdanning enn resten av landet. Det var Gjerstad og Åmli som hadde høyest andel med kun grunnskole som høyeste fullførte utdanning. Når det gjelder grunnskolepoeng ligger Åmli også nær bunn, med totalt 11 av 15 kommuner i 2016/2017. Når det gjelder gjennomføring av videregående opplæring som måles fem år etter påbegynt opplæring, har andelen i Aust-Agder økt fra 67,6 prosent fra 2006, til 71,8 for årskull i 2011. Åmli derimot har lavest andel fullført videregående opplæring av kommunene på Agder i perioden.
-Her har vi et godt samarbeid med fylkeskommunen, og jeg vil si at det etter vår oppfattelse, jevnt har gått bedre og bedre, mente Reidar Saga (Ap)
-Åmli er ei lita bygd, og sensitiv for små endringer. Det blir også spennende å se hva arbeidet med Los-tjenesten har ført til, sa Ramse Trædal.
Andel barn 1-2 år med barnehageplass i forhold til innbyggere varierer fra 57.8 prosent i Hægebostad kommune til 85,7 prosent i Valle. Kristiansand har en andel på 79,5, mens Arendal ligger på 84,3 prosent. Åmli skiller seg ikke spesielt ut i noen retning i denne statistikken.
-Vi har full barnehagedekning i Åmli, hvordan kan vi komme ut sånn på statistikken da, ble det spurt fra de politiske rekkene.
-Jo, men flere velger å ikke ha dem i barnehagen likevel, svarte Ramse Trædal.

Størst i Agder
Åmli er den største skogkommunen på Agder, og den 17 største i landet. Kommunen har sammen med omliggende skogkommuner et betydelig potensial for å utvikle skogsektoren videre i ulike ledd i produksjonskjeden.
Agder har dessuten rike naturressurser som bidrar til et variert næringsliv. Skogbruk og kraftforsyning er næringer som har relativ høy lokaliseringskvotient i Agder og den er svært høy i Åmli. Åmli, har gjennom sin beliggenhet, skogressurser, infrastruktur og vannkraft posisjon til å kunne bli en nøkkelkommune på Agder i det grønne skiftet.
Vern av skog derimot, fikk det til å lugge i rekkene.
-Det som skal bli en enorm satsing for oss, vil andre verne. Det er ikke lett å satse på skau hvis det skal være slik at vi får hele vernebeltet, nå må det være kysten som står for tur, mente Saga.
-Vern blir mer en trussel enn et gode når det ikke følger krav med, mente Margit Smeland (Sp).
-Jo, men vi sitter her og diskuterer ting vi ikke har påvirkningskraft på, og det har jeg brukt nok tid på, kom det fra Bjørn Gunnar Baas (Sp), og dermed luntet diskusjonen videre.

Mest cash til bibliotek
Østre Agder ligger spesielt lavt når det gjelder sysselsetning, med lave tall i alle kommunene. Tvedestrand, Risør og Arendal ligger alle nederst og har en sysselsetning på under 60 prosent. Åmli har relativ høy arbeidsplass-dekning i kommunen. Når det gjelder kulturindeksen lå Åmli i 2016 i øvre halvdel i Agder på nasjonal samlet rangering. Risør lå i øvre sjiktet.
-Å telle kunstnere, betyr jo ikke at de har kvalitet, kommenterte Tobias Tangen tørt.
Ordfører Reidar Saga, mente rett skulle være rett og sa; -Jeg kan jo fortelle deg hva som slår ut også, de har Risør kammermusikkfest, trebåtfestivalen, og Villvin kunsthåndverkmarked, for å nevne noe.
I 2017 ble det brukt 2869 kroner per innbygger her i Åmli, brorparten gikk til biblioteket, etterfulgt av kulturskole. Men bare en bitteliten liten del gikk til idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg. På den andre siden har 35 prosent av barn i Åmli har plass i kommunal musikk og kulturskole.
-Når vi vet hvor mye frivillig aktivitet innen idrett det finnes i Åmli, må jeg si vi får utrolig mye for pengene, kommenterte Baas.
-Hva i all verden er dette med biblioteket, burde vi ikke fordelt dette litt, spurte Viggo Hansen i KrF da han så grafen på fordelingen.
Men nå ble ordfører Saga syrlig. -Ja, hvis det er ubekvemt for dere å havne bra oppe på skalaen her under kultur, så er det bare å kutte tilskuddet slik at vi havner der nede sammen med de andre, sa han.
Det var partifelle Anne Tone Aanby som overtok talestafettpinnen.
-Vi må ha en masse sånne kulturelle parametere oppfylt for at folk skal ville hit til Åmli, alt fra idrett til Vinmonopol, ja hele spekteret, mente hun.
-Kulturhus, ropte Dag Halvorsen (Ap) og høstet latter og et nikk fra ordføreren.Når det gjelder den kulturelle skolesekken ligger Åmli noe under middels på antall tilbud per elev for 2015 og 2016.

Lav inntekt
Åmli ligger rundt midten av kommunene på Agder som svarer «foreldrene hele tiden, eller stort sett hele tiden, har hatt dårlig råd de to siste årene». Det er flertall av lavinntektshusholdning i Agder fylkene med barn av etnisk norsk opphav, mens det i Norge for øvrig, er flere barn med innvandrerbakgrunn fra lavinntektsfamilier.
Men hva er egentlig det å føle seg fattig?
-Hvis din beste venn kan få alt det de vil, og du får beskjed om at dette har vi ikke råd til, vil det slå ut på tall på de som opplever at de ikke har råd til alt de har lyst på, mente Margit Smeland.

Topp-plassering
97 og 98 prosent av den voksne befolkningen i Aust-Agder og Vest-Agder trives i stor grad med å bo i sin kommune. 87 prosent av hele Agder opplever stor trygghet i sitt nærmiljø, men her skårer Åmli himmelhøyt, for ungdommer i Åmli havner best ut av alle kommunene i Agder når det gjelder å være trygg i sitt område der de bor når de er ute om kvelden.

Pol og sammenslåing
Rusutfordringene generelt i Åmli, er ifølge ruspolitikk handlingsplan, knyttet til alkohol og i liten grad til narkotika. Det er en høyere andel røykere i Østre Agder, enn Vest Agder.
-Men hvis vi vil ha pol til Åmli, burde ikke dette være en styrke da, blunket Dag Halvorsen.
Jo, men jeg tror ikke man – uansett hvordan man ser på det, kan putte alkohol og tobakksforbruk på styrke, smilte Ramse Trædal.
Sentralisering ble også et tema, og dermed ny kamp om fylkessammenslåing.
-Det er ikke lenge før de kaster på oss en kommunesammenslåing igjen, de har sagt de ikke skal gi seg. Vi må være bevist på en ting, sentraliseringsfølelsen finnes i miniatyrer, folk i Åmli vil føle at vi sentraliserer til sentrum, og vi føler Arendal sentraliserer ned til seg, sa ordføreren
Veien videre nå er innspill fra enhetene, deretter blir det folkemøter og diskusjon av plan med kommune og fylke før det blir sendt et høringsutkast til kommunestyret. Det blir en formell høringsprosess av plan med innspill, og deretter en oppdatert plan til intern godkjenning og forankring i nytt kommunestyret før den skal endelig vedtas.
-Kommunen må ha fokus innad på utvikling av organisasjonen, tydeliggjøre det og få konkrete mål, sa Hans Fredrik Tangen som var godt fornøyd med starten på kommuneplanen.

 

FAKTA: I SWOT-analysen setter dette som Svakhet; Vegtilknytning og standard, arbeidsplasser i tjenestesektoren, utdanningsnivået i befolkningen, regionalt bo og arbeidsmarked, litt lenger inn mot midten er tobakk og alkoholforbruket, samt folketallsutviklingen, og på streken – fiber, og digital infrastruktur. Som trussel føres gjennomføringsgraden på VGS opp, sysselsetningsgraden, gjengroing, allmenn folkehelse, arbeidsplasser i det offentlige, aldrende befolkning, psykisk folkehelse og kjønnsbalanse. Litt nærmere midten er inn og utflytting, og på midten er verneområder og sentralisering internt i kommunen ført opp. På styrke, er barnehagedekning, flyplasstilknytting, kulturskole og tilbud, sosial støtte i nærmiljø, universitetstilknytning, kulturminner, arbeidsplasser i varehandel, vannkraft og på streken – deltagelse i organisert og uorganisert aktivitet. På muligheter havner, skogressurser, industriarbeidsplasser, jernbane, gründermiljø, vindkraft, friluftstilbud, fjell, skog og heiressurser, og tilgjengelige hytteområder.

 

Politiet etterlyser mer tips

 

POLITI:  Margrethe Solvang er politikontakt i Åmli frem til mars. Hun skal være bindeleddet mellom kommune og politi. Hun ber også publikum om å ta kontakt dersom de vet om noen forhold som bør sjekkes ut lokalt. 

-Vi har få registrerte saker på familievold i Åmli. Men det er ingen tvil om at det er misvisende tall her, for med utfordringene i forhold til svekket beredskap ser vi at tallene for rus og psykiatri øker generelt i både Tvedestrand, Vegårshei og Åmli. Mange er også redde for å melde fra til oss når de er bekymret i et lite samfunn, sier lokal politikontakt Margrethe Solvang til Åmliavisa. Nå ber hun publikum om tips.

I den interne statistikken kommer det frem at Åmli har registrert 105 straffesaker i 2016. Hittil i år er tallet 95.

Sola står lavt i Åmli. Inne på lensmannskontoret i sentrum kommer en kvinne med en utstrakt hånd som hun klemmer akkurat passe hardt og ser med et klart blikk inn i mitt.
2-barns moren Margrethe Solvang er egentlig fra Jæren, 37-åringen tok politihøgskolen i Bodø, og har jobbet som politi i Stavanger før hun i 2010 begynte i Tvedestrand. Hun har bakgrunn som både lærer, fengselsvokter, vekter og har utdannelse innen psykiatri. Hun begynte som politikontakt i Åmli i våres, og fyller stillingen til Magne Rønningen i et vikariat frem til mars. Hun dekker både Åmli, Vegårshei og Tvedestrand ut perioden, til vanlig er hun ansatt som politiførstebetjent i Tvedestrand.

Familievold
-Vi har få registrerte saker på familievold i Åmli, dette gjelder også Vegårshei. Men her er det trolig mørketall, for bygdene er ikke annerledes enn andre steder, men det er vanskeligere å få «øye på». Mange er også redde for å melde fra til oss når de er bekymret i et lite samfunn, sier Solvang.
I den gamle straffeloven kunne man maksimalt få seks års fengsel for familievold. I den nye straffeloven, ble straffen langt strengere. Såkalt grov mishandling i nære relasjoner skal kunne straffes med fengsel i inntil 15 år.
Etter den eldre loven var det for en del forhold påkrevd med påtalebegjæring fra fornærmede. Dette har man nå gått bort fra og innført en regel hvor utgangspunktet er at straffbare handlinger skal påtales. Politiet har etterforskingsplikt når det er rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbart forhold som forfølges av det offentlige. Politiet har full adgang til å anmelde et forhold av eget initiativ når overtredelsen er undergitt offentlig påtale. Noen straffesaker starter med en undersøkelsesrapport som har avdekket en mulighet for straffbare forhold og så blir det skrevet anmeldelse. Politiet kan derfor innlede etterforskning også uten at fornærmede i saken har anmeldt forholdet, men det forutsetter selvsagt at politiet er kjent med det straffbare forholdet.
-For å si det enkelt, så er det politiet som avgjør om det skal opprettes sak eller ikke på forholdet. Før var det ikke valgfritt at fornærmede anmeldte gjerningspersonen, det er det nå. Man kan fortsatt bli innkalt til avhør og som vitne, men det er likevel politiet som er beslutningsmyndighet hvorvidt det skal opprettes sak. Det håper vi kan føre til at flere våger å si ifra, kommenterer Solvang.

Tyveri og nark
I Åmli er det registrert noen voldssaker, tyveri i hytter, men mest går på trafikkforseelser, det er også flere narkotikasaker.
Det ble flere endringer i den nye straffeloven (2015), blant annet er medvirkning til promillekjøring nå straffbart.
Politikontakter i hver kommune er en del av den nye politireformen. Hovedoppgaven til politikontakten er å være bindeledd mellom kommunen og politiet i det forebyggende arbeidet. Det er altså Solvang som skal jobbe tettere og mer systematisk med kommunen. Inngå forpliktende avtaler med kommunen om beredskap og forebygging og ha ansvaret for faste møtepunkter mellom kommune og politi.
Det er hun som nå er bindeleddet mellom politi og kommunen, et felles og systematisk samarbeid skal det være. Tirsdag og torsdag er hun i Åmli, hun er en dag i Vegårshei og resterende tid tilbringer Solvang i Tvedestrand. Som politikontakt må hun legge vekk noe av den vanlige etterforskningen for å være til stede i de kommunene hun server. Hun har besøkt skolen hvor hun har holdt foredrag om nettvett og mobbing, Nav, psykisk helse, helsestasjonen, og voksenopplæringen. Hun skal også holde et foredrag for russen lokalt i Åmli og var også involvert i punktet med radikalisering og terror i forbindelse med den nye planen for folkehelse og levekår som er lagt frem for politisk behandling.
-Jeg synes samarbeidet fungerer bra lokalt, sier hun.

Psykiatri og rus
Solvang har tidligere vært mye i Åmli på patrulje, og hun kjenner en del i den langstrakte kommunen. Så hva er egentlig utfordringene til Åmli kommune sett med politibriller?
-Rus og psykiatri, samt uvettig kjøring er det som er mest merkbart her, sier hun.
Men i den nye planen for folkehelse og levekår, nevnes det ikke at man har innhentet nye tall fra politiet siden sist korsvei da den gamle planen ble lagt. Fra 2013 til 2017 har antall brukere på psykisk helse og rus i Åmli økt fra 30 til 70 personer, samtidig skriver man i planen at det ikke er noen grunn til å tro at det kriminelle miljøet har økt i Åmli. Er dette reelt?

LES ; Plan for et friskere Åmli 
-Det er ingen tvil om at det er noe misvisende tall her, for med utfordringene i forhold til svekket beredskap ser vi at tallene for rus og psykiatri øker generelt i alle de tre kommunene. Politiet er mer sentralisert og ressursene går til de store byene. Åmli hadde et større tilbud før, men vi er bevisst på å oppsøke bygdene i helger, sier hun.
Det er kjente adresser i Åmli som besøkes i forhold til utfordringer med rus og psykiatri.
-I Åmli er det både trafikkforhold, rus og psykiatrirelaterte saker spesielt. Men også vold. I Tvedestrand er det mye tyveri, rus og voldssaker. Hvis man skal rangere de tre kommunene vil trolig Tvedestrand komme på topp i forhold til straffesaker, etterfulgt av Åmli og med Vegårshei på tredjeplass, sier hun.
Utrykningspolitiet (UP) har også sine ansvarsområder, og det er en del saker i forhold til kjøring i utmark, at man rett og slett kjører for fort, og det har også vært ødeleggelser på skolen i forhold til kjøring med ATV og mopeder lokalt.
-Vi har tatt dette opp med ungdommene på skolen i forbindelse med foredraget vi hadde der, for når man må bruke penger på å utbedre skader, så går dette av budsjettet som skal gå til felles goder for alle på skolen. Bevisstgjøring og konsekvenser av handlinger er også viktig å snakke om, sier Solvang.

– Ta kontakt
For å drive sin jobb som politikontakt på en god måte, er tilbakemeldinger og kontakt med befolkningen i kommunene hun server alfa og omega.
-I Tvedestrand har vi gode tilbakemeldinger fra publikum, det gjør også at vi har skjellig grunn til å oppsøke adresser. Vitner melder seg og vi får ofte bedre grep om situasjonen. I bygdene er dette vanskeligere, og jeg ønsker at publikum skal kontakte oss oftere dersom de sitter på informasjon som kan bedre vår tilstedeværelse og involvering, sier hun.
I planen for folkehelse og levekår står det at kommunen kan henvise voldsutøver til Alternativ til vold (ATV), og familier til Familiekontoret i Aust- Agder som er lokalisert. Men til tross for
høye tall på landsbasis var det i 2016 ingen henvisninger til ATV fra Åmli. Vi spør; Hva med vold i nære relasjoner, har man hatt eksempler på at dette er meldt inn i Åmli.
-Ja, det har vi. Men vi håper flere kan ta kontakt dersom de sitter inne med informasjon om forhold som bør ses på. Det kan være alt mulig, men vi er avhengig av tips fra publikum for å rykke ut. Noen er redde for å bli involvert, å blande seg, eller bli vitne i en rettssak, men vi er helt avhengig av at publikum tar kontakt med oss, for det er vanvittige mørketall når det gjelder familievold, og dette gjelder ikke bare Åmli men generelt, sier hun.

”Bygdene er ikke annerledes enn andre steder når det gjelder familievold, men det er vanskeligere å få øye på”

Tidlig innsats
-Publikum kan gjerne ta kontakt selv om det er små saker også, det gjør oss i stand til å se nærmere på vedkommende og gjøre et søk, vi kan også dra på besøk for å sjekke forholdet nærmere ut og da tilfaller det oss gjerne en bedre innsikt, sier hun.
Men Solvang reiser allerede rundt i bygda, ofte som sivil når hun for eksempel skal forkynne rettslige dokumenter for privatpersoner og firma.
-Jeg trives godt i Åmli, og blir godt mottatt. Jeg er en åpen person som vil komme i kontakt med de menneskene jeg skal serve, sier hun.
For at tidlig innsats skal nytte er ungdommen nødt til å ha et godt tilbud, mener Solvang. Det gjelder også de nye flerkulturelle som kommer.
-Hvis ikke blir de bare gående hjemme og rundt omkring. Man må ha mulighet til å involvere seg i lokalsamfunnet. Bli sett. Det er forebygging som er PRI 1 for oss som er politikontakter, og ungdommer må gjerne komme innom lensmannskontoret bare for å slå av en prat de dagene jeg er her, inviterer hun.
Solvang får allerede besøk av folk i Åmli på lensmannskontorets åpningsdager, og det kan være litt av hvert de spør om, alt fra våpensøknad, til råd om sivile rettslige gjøremål.

Nærpoliti i praksis
Denne måneden ble også status for politinærreformen i Agder sendt ut til kommunene. I brevet går det frem at Agder politidistrikt ikke vil være ferdig med omorganiseringen før 2018. Det er også nokså ullent formulert; Konkrete detaljer rundt tjenestetilbudet i den enkelte kommune vil bli utformet av lokalt politi i nær dialog med vedkommende kommune. Lederne av de ulike lensmanns- og politistasjonsdistriktene og lensmannskontorer og politistasjoner i Agder politidistrikt vil være på plass fra 1. mars 2018. De nye lederne vil etter tiltredelse, sammen med politikontaktene, ta kontakt med vedkommende kommune med
tanke på å opprette et godt og forpliktende samarbeid, der det blant annet skal inngås en skriftlig og forpliktende samarbeidsavtale mellom politi og kommune. Forarbeidet til denne samarbeidsavtalen skal politikontaktene være i gang med sammen med kommunene.
Vi spør derfor Solvang; Tror du det er behov for mer politiressurser i Åmli?
– Jeg tror befolkningen lokalt hadde vært tjent med et lensmannskontor som var åpent flere dager, men vi må forholde oss til reformen og gjøre så godt vi kan utfra de ressurser vi er blitt gitt. Denne veien går videre til Telemark, og hvis nå Vegårshei blir lagt ned som en konsekvens av reformen vil det bli store avstander som skal dekkes med få ressurser. Publikum fortjener å ha oss til stede, og jeg er innstilt på å gjøre en god jobb mens jeg er her, avslutter hun.

Les også ukas leder i papirutgaven

FAKTA:
Politiets straffesaksregister (STRASAK). Viser at det per andre tertial 2017 er det anmeldt 211 860 lovbrudd i 2017. Dette er en nedgang på 6,1 prosent i forhold til samme periode i 2016, og en nedgang på 17,6 prosent i forhold til 2013.
Tallene for etterforskede lovbrudd publisert av SSB i oktober i år, viser at det i 2016 ble 319 403 lovbrudd etterforsket, men bare 166 175 lovbrudd ble etterforsket og oppklart. Antallet oppklarte lovbrudd er det minste siden slutten av 90-tallet. Det har også vært et langvarig fall i uoppklarte lovbrudd, da først og fremst lovbrudd som blir henlagt på grunn av manglende opplysning om gjerningsperson.

Kilde SSB/STRASAK