IMG_3032 – Kopi

Tar mobbing på alvor

Åmli skule har utfordringer med mobbing, det tar rektor meget alvorlig og setter inn store ressurser for endring. Samtidig skårer 10-trinn over landssnittet og resultater fra flere klasser viser stor forbedring.

Dagbladet har søkt om og blitt innvilget innsyn i mobbetallene på kommunenivå.

 
Innsyn
Over 110 000 elever har deltatt i årets undersøkelse. I denne oversikten kommer Åmli opp. Mobbing totalt: Andel som har opplevd mobbing digitalt, fra medelever og/eller voksne på skolen to til tre ganger i måneden eller oftere (basert på spørsmål 1, 2 og 3) ligger Åmli på 16 prosent. Mobbing spesifisert: Andel som forteller om mobbing fra medelever på skolen de siste månedene, her ligger også Åmli på 16 prosent. På spørsmålene; Andel som har opplevd mobbing på mobil, iPad eller PC de siste månedene og; Andel som har opplevd mobbing fra voksne på skolen de siste månedene, er det ikke oppgitt tall for Åmli kommune, det står kun en strek. Og tegnet (-) betyr at Utdanningsdirektoratet ikke har gitt ut tall grunnet fare for indirekte identifisering grunnet små forhold.
Utelatt
For å forklare. Hvert år får alle elever i 7. og 10. klasse tilbud om å delta i den såkalte «Elevundersøkelsen» i regi av Utdanningsdirektoratet. I Elevundersøkelsen får elevene tilbud om å svare på en rekke spørsmål om hvordan de har det på skolen. Men da resultatene fra undersøkelsen den 9. mars ble publisert på direktoratets nettsted, «Skoleporten», var det kun ett av spørsmålene om mobbing som ble publisert. Spørsmålet handler om hvorvidt elever opplever mobbing fra andre medelever på skolen. Ifølge Dagbladet er spørsmål om hvorvidt elevene opplever at læreren er den som mobber ikke publisert på direktoratets nettsted. Heller ikke spørsmålet om hvorvidt elevene generelt sett opplever såkalt digital mobbing via nettbrett, mobil eller PC ble publisert. Utdanningsdirektoratet opplyser at tallene er kjent for kommunene og skolene, men på Skoleporten er tallene knyttet til dette kun tilgjengelig på nasjonalt nivå.Vi sjekker Skoleporten, og riktig nok der kommer det kun opp «Mobbet av andre elever på skolen».
Nye spørsmål
På skoleporten står det; I 2013 la vi til seks spørsmål om konkrete krenkelser: erting, utestenging, spredning av løgner, trusler, negative kommentarer om utseende og fysiske krenkelser som slag, dytting og sparking. Det gjorde vi for å få bedre kunnskap om elevene som mobbes og plages, slik at lærere og rektorer kan følge opp med riktige tiltak. Da resultatene kom, hadde andelen elever som rapporterer om mobbing gått ned fra 6,8 til 4,2 prosent. Samtidig svarte 21,1 prosent at de hadde opplevd en eller flere av krenkelsene to til tre ganger i måneden eller oftere. Det ble debatt, og mange stilte seg spørsmålet: Har spørsmålene om krenkelser påvirket elevenes forståelse av spørsmålet om mobbing? Etter at rapporten kom satte man ned en arbeidsgruppe bestående av Utdanningsdirektoratet, Læringsmiljøsenteret og mobbeombudet i Buskerud, og i januar 2016 inviterte de forskere og andre aktører på feltet til et seminar for å diskutere Elevundersøkelsen. Elever er også intervjuet og spurt.
Økte tall
Man har nå fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike formene for krenkelser er nå brukt som eksempler på mobbing. Det er også gjort andre endringer. Så, hva betyr endringene for årets resultater? «Vår hypotese er at mobbeandelen kommer til å øke noe fordi hendelsene som før inngikk i spørsmålene om krenkelser, nå inngår i spørsmålet om mobbing. I tillegg har vi etter mobbe-definisjonen lagt inn flere eksempler på hva som kan være mobbing. Det kan også føre til noe mer rapportert mobbing.» står det på skoleporten.no

Åmli-tall
For Åmli skole og 7 klasse har økningen også gitt utslag slik som man har sett for seg, fra 1, 3 i 2013-2014, og på 1,2 i 2014-2015 til 1,8 i 2016-2017. For 10 klasse er tallet gått fra 1,1 til 1,3 videre til 1,1 og nå på 1,4. Men tallene kan ikke sammenlignes fra tidligere år siden spørsmålene er endret. Likevel viser resultatene Dagbladet har fått innsyn i at 16 prosent ved Åmli skole opplever mobbing to eller flere ganger i måneden. Vi spør derfor rektor ved Åmli skole Odd Arne Eliassen hva han tenker om tallene.

Utvidet undersøkelse
-Elevundersøkelsen er offisiell og obligatorisk for 7. og 10. trinn. Vi på Åmli skule har valgt å ta elevundersøkelsen for 5, 6, 8. og 9. trinn i tillegg. Dette for å få en mest mulig helhetlig kartlegging av resultatene av vår jobbing, og videre kunne sette inn «trykket» der hvor vi ikke er gode nok. Elevundersøkelsen hos oss høsten 2016, viser at 10. trinn scorer over landsnittet på nær sagt alle felt – utrolig moro og bra, svarer Eliassen og fortsetter; -Jeg vil særlig trekke frem områdene: elevmedvirkning, felles regler, yrkesveiledning, støtte hjemmefra og vurdering for læring. Dette er faktisk slik at flere har ring oss fra andre kommuner og spurt hva vi har gjort for å få til så gode resultater i 10. trinn – og det er hyggelig.

Jobber forebyggende
Når det gjelder 7. trinn ligger de noe under landsnittet generelt, men det er særlig to områder hvor det gis store utslag i forhold til landssnittet. Det ene er «mobbet av andre elever på skolen» og det andre er «støtte hjemmefra». Begge disse områdene scorer vi svakt på, det er vi ikke fornøyd med selvsagt, sier rektor som legger til; Men, det viktigste er at vi hele tiden jobber forebyggende mot mobbing, hver eneste dag i hvert klasserom. Vi vet om hvilke elever dette gjelder, og lærerne jobber også tett med foresatte samt nødvendige støtteressurser vi har i skolen og aktuelle samarbeidspartnere tilknyttet skolen. For å kartlegge mer og komme dypere inn, har vi nettopp hatt en ny undersøkelse med identiske spørsmål i forhold til mobbing for 7. trinn. Dette for å se om hvordan situasjonen er. Det er også lagt inn spørsmål som spør om mobbingen skjer i skoletiden eller på fritiden. Vi vet at mye av mobbingen kan starte på fritiden, og «dras med inn i skoletiden». Det er ingen bortforklaring, men forklaring på hvor sammensatt mobbing kan være.

På samme lag
-Undersøkelsen viser at 3 av tilfellene med mobbing har skjedd på fritiden. Elevene sier i tilknytning til spørsmålet i undersøkelsen at «ingen voksne hjemme eller på skolen visste noe om mobbingen». Når skolen og foresatte ikke vet om (eller har klart å oppdage mobbingen), gjør det utfordrende både for de hjemme og på skolen. Derfor kan det ikke understrekes nok, at vi er på samme lag, for elevene beste, og et godt hjem-skole-samarbeid også her er vesentlig. Endringene i undersøkelsen som gjør at den ikke er så sammenlignbar med tidligere år, gjør at de aller fleste skoler har fått en økning i mobbetallet på grunn av dette. Men uansett er det prioritet nummer en for oss å forebygge mobbing og ta tak i saken som nå er på skolen. Det legges ned svært mye jobb i dette, og skolen tar dette på høyest alvor. Vi bruker også vår Handlingsplan mot mobbing, som rettesnor i vårt arbeid på feltet, sier rektor.

Store fremskritt
-Det som er viktig særlig for elevene kanskje, er at det blir fremhevet det som er bra også, og det er det særs mye av i elevundersøkelsen. 5, 6, 8. og 9. trinn (som ikke er obligatoriske, men som vi har gjennomført på Åmli skule), viser at det er gjort fremskritt særlig på dette med felles regler, vurdering på læring og motivasjon. Det er også svært lave tall på spørsmål om mobbing, og «nullscore» på flere klasser, sier Eliassen som også vil informere kommunestyret om elevundersøkelsen.

Comments

comments