IMG_2179

Regionalisering av NAV

Mål for regionalisering av NAV som nå er ute på høring har som mål å etablere 11 regioner med 11 regionkontor innen 1. januar 2020. Men hva skjer da med de lokale Nav-kontorene, slik som Åmli?

Arbeids- og velferdsdirektøren igangsatte våren 2016 et utredningsprosjekt for å vurdere en ny fremtidig regional struktur i Arbeids- og tjenestelinjen. Et høringsdokument er nå publisert og høringsprosessen vil pågå i tidsrommet fra 20. mars til 28. april 2017. Deretter skal man gå gjennom høringsinnspillene og utforme en endelig sluttrapport som overleveres Arbeids- og velferdsdirektøren i juni 2017.

Effektivisere
Men hva er hensikten med denne regionalisering?
Arbeids- og tjenestelinjen i NAV har i dag en struktur som følger fylkesgrensene. Trendene i arbeidslivet og digitaliseringen i samfunnet generelt, gir muligheter til å samhandle og utvikle NAVs tjenester mer effektivt innenfor et større geografisk område, skrives det i dokumentet.
Et av formålene med å utrede regionalisering er å vurdere hvordan NAV kan styrke de brukernære tjenestene. Det omfatter både å frigjøre ressurser til oppgaver på NAV-kontorene, og å vurdere hvordan et fremtidig regionalt nivå kan støtte de brukernære oppgavene. Utredningen omfatter de delene av Arbeids- og tjenestelinjen som har en fylkesvis struktur i dag. Det vil si fylkeskontorene, Arbeidslivssentrene, Arbeidsrådgivningskontorene, rådgivende leger og noen andre tjenester. NAV-kontor, NAV Kontaktsenter og NAV Hjelpemidler og tilrettelegging i Arbeids- og tjenestelinjen omfattes ikke av utredningen. Det samme gjelder øvrige deler av NAV, som direktoratet, Ytelseslinjen og Økonomilinjen, står det. Likevel er det slik at man nå utreder forslag om inndeling i regioner. Under nøkkeltall for forslag til ny regioninndeling står Aust og Vest Agder oppført i samme kolonne. Og i kolonnen for Nav-kontor lokasjoner står dagens tall oppført med 30, og tallet for hva man ser for seg i 2020 er 24. 6 av kontorene skal dermed bort hvis forslaget går gjennom, men hvilke kontorer som skal kuttes, blir slik det forklares en diskusjon med kommunene?

Samarbeid over grenser
Vi retter spørsmålet til Nav-direktør Hilde Høynes.
Er det grunn til å tro at de minste Navn-kontorene slik som i Åmli kan forsvinne?
Det er naturlig å legge kommunereformen til grunn for de fremtidige NAV- kontorene. Siden ingen kommuner i Aust-Agder har valgt å slå seg sammen, blir dette mer utfordrende. Det er behov for stabile kompetansemiljøer slik at vi sammen med bruker kan bidra til økt overgang til arbeid. For å få dette til kan det være behov for samarbeid over kommunegrensene. Enkelte kommuner i fylket har alt startet den dialogen, hvordan det eventuelt skal gjennomføres må drøftes i det enkelte tilfelle, svarer Høynes.
Større Nav-kontorer
Noen av høringspunktene er: Hvilke kommentarer har dere til forslaget om inndelingen i regioner? Hvordan vurderer dere de roller og oppgaver som foreslås på regionalt nivå? I delrapport 3 finner vi; Frigjøring av ressurser til NAV-kontoroppgaver og vilkår for lokalisering av regionkontor og regionale spesialenheter. Målet er altså å bidra til større og mer robuste Nav-kontorer. Flere ting er allerede utredet, slik som kriterier for lokalisering av nye regionkontor. I prosjektet så man på fem ulike modeller. A. «Radikalt alternativ»: 5-6 regioner B. «Mellomalternativ»: 10-13 regioner C. «Basisalternativ»: Endringer av regionalt nivå i takt med endringer i omgivelsene – dvs. fylkesmannen, fylkeskommuner og andre samarbeidspartnere. Og D. «Nullalternativ»: Dagens fylkesstruktur videreføres.
Lokalt forankret
Ved å ha færre regioner er målet at en fra 1. januar 2020 kan rasjonalisere så mye av arbeidet på regionalt nivå, at det blir en reell styrking av NAV-kontorene, står det. Hvordan dette vil arte seg for små lokalkontorer i dag, står det ingenting om. At det blir større kontorer, betyr også at det blir færre. I Meld. St. 33 (2015-1016) NAV i en ny tid – for arbeid og aktivitet, trekker regjeringen opp hvilken retning den ønsker å utvikle Arbeids- og velferdsforvaltningen. Et av punktene er; Stortinget ber regjeringen sørge for at en sammenslåing til færre og større NAVkontor må være gjenstand for lokale vurderinger og beslutninger. Og; Stortinget ber regjeringen om at eventuelle endringer i bemanningen ved det enkelte NAV-kontor, som følge av opphevelse av den statlige bemanningsgarantien, må være lokalt forankret og basert på god lokal dialog. Tjenestetilbudet til kommunens innbyggere skal opprettholdes. Regjeringen har den 10. mars 2017 gjort vedtak om fremtidig regional struktur for fylkesmannsembetene. Fylkesmannsembetene i Agder er allerede slått sammen. Men som Hilde Høynes påpeker; Siden ingen kommuner i Aust-Agder har valgt å slå seg sammen, blir dette mer utfordrende.

 

NAV på nett

Med flere og bedre tjenester på nett, slipper folk å komme til NAV-kontoret for å få hjelp. Åpningstiden reduseres og møtene skal i større grad planlegges. Det skriver NAV i en pressemelding.
Det er lenge siden lokale NAV-kontor sluttet å svare på spørsmål om foreldrepenger, sykepenger og pensjon. Fra april skal de heller ikke svare på spørsmål om dagpenger og andre statlige ytelser.
– NAV digitaliserer flere og flere tjenester. Målet er å effektivisere og kvalitetssikre servicen til brukerne. Både vi og brukerne må omstille oss, og vi er godt i gang med å veilede publikum ut av NAV-kontor og over på nett, sier NAV-leder i Åmli Liv Flaten
Arbeid og aktivitet
NAV-kontorets viktigste oppgave er å bidra til at folk kommer i aktivitet og arbeid. Med færre henvendelser i veiledningssenteret, vil NAV hjelpe dem som trenger det mest
-Mange som blir arbeidsledige klarer seg fint på egenhånd. De registrer seg – og søker dagpenger på nav.no, og de kommer tilbake i jobb uten vår hjelp. Noen har mer sammensatte behov og står lenger fra arbeidsmarkedet. Dem vil vi være mer tilgjengelig for, sier Flaten.
NAV-kontoret skal fortsatt betjene henvendelser som gjelder nødsituasjoner for økonomisk sosialhjelp. Det er sendt ut informasjon om endringer av åpningstider og tjenestetilbud til representantene i brukerutvalgene i NAV. Også kommunene er informert. Selv om de aller fleste brukerne er fornøyde med å benytte nettet, kan det for enkelte være en stor omstilling for noen. NAV vil selvfølgelig hjelpe brukerne med bruke de digitale løsningene, om de ringer oss eller kommer til veiledningssenteret, sier Flaten

Best service
«Når kommer pengene mine? Hvor mye får jeg? Har NAV fått søknaden min? Når kan jeg regne med å få svar?» Hver eneste dag ringer det opp mot 35 000 brukere til NAV. Mange ringer om noe de kan finne svar på selv på nav.no, hele døgnet og når det måtte passe dem selv best. NAV-kontorene i Norge tok imot ca. 8,5 millioner henvendelser i løpet av 2016. Mange av sakene kunne ha blitt løst på PC-en hjemme.
-Vi vet at de aller fleste gjerne vil slippe å stå i kø på et NAV-kontor. På nav.no er det åpent hele døgnet. Der kan publikum finne svar og sende søknadsskjemaer når det passer for dem. Dersom man ikke finner det man leter etter på nettsiden, kan man ringe kontaktsenteret for support og veiledning, sier Flaten

Endringer i tjenestetilbudet
Ved alle lokale NAV-kontor fra april:
•Lokalt NAV-kontor skal først og fremst hjelpe brukere som trenger ekstra oppfølging for å komme i arbeid.
•Informasjon – og søknader om statlige ytelser (som dagpenger, arbeidsavklaringspenger, sykepenger, foreldrepenger og pensjon) ligger på nav.no. Søknadene fylles ut og sendes elektronisk, eller i post.
•Brukere som er usikre på, eller har problemer med å finne svar kan gå inn på nav.no

 

Comments

comments