IMG_7480 – Kopi

Menighetssenter fjernet asbest ulovlig

Menighetssenteret i Åmli hverken søkte eller meldte ifra til Arbeidstilsynet at de skulle fjerne asbestplater fra taket.

Fredag ringer kommunelegen avdelingsingeniør på byggesak, Kjetil Nese i kommunen.

Ikke lov
-Hun hadde fått bekymringsmeldinger angående riving av asbest på Menighetssenteret. Jeg ringte Arbeidstilsynet og forhørte meg med dem om regelverket, sier Nese.
Senere ringte Nese også Indre Agder og Telemark Avfallsselska (IATA) og de bekreftet at det var tale om asbestplater, men at leveransen var forskriftsmessig utført og levert i tråd med retningslinjene, sier han.
Men nå er det bare det, at det ikke er lov å rive asbesten slik de gjorde.
-Jeg fikk beskjed om at dette ikke var lovlig. Arbeidstilsynet opplyste om at Menighetssenteret går innunder virksomhet og de skal dermed søke i forkant, sier Nese.

Risiko
Risikoen oppstår først når løse asbestfibre opptrer i form av støv som kan pustes inn. Risikoen er større med halvharde enn med harde plater. I helgen observerte folk at arbeiderne feide taket med kost. Det skal ifølge tipsere ha vært folk i Gata på tidspunktet, også under der arbeidet ble utført. Det skal ikke ha vært hverken varslet eller satt opp skilt om arbeidet. Asbest har vært forbudt siden 1980 og det er arbeidsgiver som skal kartlegge hvordan og i hvilken grad arbeidstakerne kan bli eksponert for asbeststøv. På bakgrunn av kartleggingen skal arbeidsgiver vurdere risikoen for arbeidstakernes helse og sikkerhet.

Krever opplysninger
Senioringeniør i Arbeidstilsynet, Kristin Eidem Pedersen sier til Åmliavisa at de er orientert om saken. De har mottatt tips og har tatt kontakt med styrets leder ved Åmli Menighetssenter.
-Det vil nå bli normal saksgang, sier hun.
-Og det er?
-Et postalt tilsyn med krav om opplysninger, her må man svare på en del spørsmål. Når vi har innhentet alle opplysninger vil vi vurdere neste skritt, sier Eidem Pedersen.

Meldte ikke fra
For alle virksomheter som skal utføre riving, reparasjon eller vedlikehold av asbestholdig materiale skal ha tillatelse fra Arbeidstilsynet. Søknaden skal inneholde opplysninger om: hvordan arbeidet vil bli organisert. Hvilke metoder som skal benyttes. Vernetiltak som vil bli iverksatt. Opplæring av arbeidstakerne. Helseundersøkelse av arbeidstakerne. Virksomhetens erfaring med slikt arbeid. Uttalelse fra verneombud, arbeidsmiljøutvalget og bedriftshelsetjeneste ved virksomheten skal også legges ved søknaden. Arbeidstilsynet skal også ha melding på forhånd om arbeid med asbest eller asbestholdig materiale. Ved riving, reparasjon og vedlikehold, skal meldingen sendes i god tid og senest en uke før arbeidet starter. Denne meldingen skal inneholde: Arbeidsstedets beliggenhet. Typer og mengder asbest og asbestholdig materiale som brukes eller håndteres. Aktiviteter og metoder som inngår i arbeidet. Antall berørte arbeidstakere, og hvilken opplæring arbeidstakerne har fått. Startdato for arbeidet og varighet skal med, ikke minst tiltak som er iverksatt for å begrense eksponering.
-Det er ikke gitt noen melding om dette arbeidet i forkant til Arbeidstilsynet, dersom dette hadde blitt gjort kunne vi har stoppet det, sier Eidem Pedersen.

Helseundersøkelse
Arbeidstakere som jobber med asbest skal bruke verneklær og godkjent åndedrettsvern. Etter at arbeidet er utført, skal virksomheten kontrollere at asbeststøvet er fjernet. Kontrollen skal gjennomføres etter fullstendig rengjøring og mens området fortsatt er avstengt fra omgivelsene. Arbeidsgiveren skal også sørge for at arbeidstakere som kan bli eksponert, eller har vært eksponert for asbeststøv, gjennomgår helseundersøkelse av lunger og luftveier.
Det er bare et problem her, dersom man ikke er ansatt men kun gjør arbeidet på dugnad. Hva skjer da?
-Det kan jeg ikke svare på nå, det må vi konferere med våre jurister når alle saksopplysningene har innkommet, sier Eidem Pedersen.
-Vi har fått opplyst av kilder at det skal ha blitt kostet på taket i helgen mens det var fint vær, dette støvet som har kommet ned, er det potensielt farlig for publikum som har oppholdt seg i Gata?
-Vi vet ikke hva slags type asbest det er tale om ennå, og det er ikke mulig å måle konsentrasjonen av asbestfiber i ettertid. Men det er lite trolig at det utgjør en fare hvis man bare har gått forbi, sier hun.
Politianmeldelse
Generelt forklarer hun at firmaer og virksomheter må forholde seg til retningslinjene Arbeidstilsynet gir.
-Det er kun virksomheter som har fått tillatelse til å sanere asbest som har lov til å gjøre dette på foreksempel menighetshus og barnehager. Det er ikke tillatt å sanere asbest på dugnad. Det vanlige er også å rengjøre med støvsuger etter hvert. Og ofte spyle slik at asbesten binder seg med vann, sier Eidem Pedersen.
På generelt grunnlag opplyser hun om at Arbeidstilsynet har to virkemidler i tillegg til pålegg som brukes; overtredelsesgebyr og politianmeldelse.
-Vi vil vurdere svarene som kommer inn, konferere med jurist og deretter avgjøre hva som skjer i den konkrete saken, sier Eidem Pedersen.

Handlet i god tro
Det er Gudmund Sigridnes som er styrets leder for Åmli Menighetssenteret AS, og det er han som har besluttet at arbeidet skulle igangsettes. Hva tenker han om dette?
– Jeg tenkte at når man eier huset så kan man rive selv, sier han på telefonen til Åmliavisa.
– Er det du som eier huset?
– Nei, det er tre menigheter som eier huset.
Men et menighetssenter går inn under virksomhet og dermed reglene til Arbeidstilsynet slik vi har fått opplyst?
– Det er mulig det gjør det, men jeg snakket med andre som mente det var helt greit å gjøre dette selv. Nå handlet vi i god tru, vi trodde dette var lovlig, men nå får dette bli en sak mellom oss og Arbeidstilsynet, sier Sigridnes.
Vi har fått noen meldinger om at det har vært kostet på taket og at støv har virvlet ned, hva tenker du om dette i forhold til publikum. Var foreksempel arbeidet med asbest skiltet?
– Det er godt mulig det har blitt kostet og jeg vet ikke om det har vært folk i Gata når dette har blitt gjort. Men vi hadde allerede fjernet platene og også støvsugd og gjort alt arbeidet forsvarlig, hevder Sigridnes.

VISSTE DU DETTE?
En gårdbruker, som driver alene uten arbeidstakere, kan for eksempel ikke fjerne asbestholdig tak fra noen av sine driftsbygninger uten tillatelse fra Arbeidstilsynet.
Krav til håndtering av asbest gjelder alle virksomheter, også de som ikke sysselsetter arbeidstakere.
Kravene gjelder imidlertid ikke privatpersoner som i egen regi fjerner asbest fra egen eiendom.

Comments

comments