_DSC5155 – Kopi

Kritisk for barnevernet

Barneverntjenesten Øst i Agder har vært kraftig presset på ressurser. I januar ble det kritisk da antall nye undersøkelser ble fordoblet. – Det var like før det sprakk, sier barnevernsleder Knut Hagen til Åmliavisa. Nå er han i gang med å utarbeide en plan som skal møte utfordringene.

Åmliavisa har bedt om innsyn i referat fra samarbeidsmøtet i barneverntjenesten i Øst i Agder i januar, i tillegg har vi bedt om halvårsrapporten og årsmeldingen for 2016.

Fordoblet
I referatet datert 19.januar i år står det; «Barneverntjenesten er for tiden i stort arbeidspress. Antall nye undersøkelser per måned nærmer seg nå en fordobling hvis en sammenligner tallene fra november 2016 – januar 2017 med tall fra 2016. Alle tall peker i retning av at bemanningen er svært lav for Barneverntjenesten Øst i Agder. Konsekvensen av dette er kritisk når antall nye meldinger og undersøkelser stiger slik som nå. «
-Det er presist formulert. Det var like før det sprakk, sier barnevernleder Knut Hagen til Åmliavisa da han får opplest innholdet.
Situasjonen er imidlertid stabilisert seg.
-Etter slutten av januar har det blitt bedre, slike tall svinger jo. I januar var vi oppe i over 80 barnevernssaker som vi jobbet med parallelt, nå er vi nede på 55. Det er fortsatt mye, men håndterbart, sier Hagen.

Internprosess
Han presiserer at han snakker om barneverntjenesten samlet Øst i Agder som innebærer et interkommunalt samarbeid mellom de 5 kommunene Gjerstad, Åmli, Tvedestrand, Risør og Vegårshei.
-Vi ligger nå innenfor normalen, vi hadde oppstart i januar i fjor og det er derfor vanskelig å si noe om hva som er «normalt» uttaler han.
I årsrapporten står det svart på hvitt; Mot slutten av året var det bare så vidt tjenesten greide å ta unna strømmen av nye undersøkelse på en forsvarlig måte
Men det som også står i referatet er at det er igangsatt en internprosess for å se på bemanningssituasjonen. Det er dermed konkretisert at man må iverksette tiltak.
-Du er litt tidlig ute, men det jeg kan si er at jeg har fått grønt lys for å utarbeide en plan for hva vi skal iverksette av tiltak for å møte utfordringen, svarer Hagen.

Går ut over tjenestene
Når ressursene i barnevernet er sprengt vil det også gå ut over tjenestene.
-Målet er å ha en god nok barneverntjeneste for befolkningen Øst i Agder generelt. Slik som det har vært nå, har for eksempel tiltaksarbeid i familier blitt skadelidende en periode. Det samme gjelder veiledning til medarbeidere og oppfølging av hver enkelt medarbeider, sier Hagen.
-Åmli har tradisjonelt sett hatt høye tall på barnevernstiltak, men Risør har hatt en betydelig større økning i saker enn Åmli siste året, selv om Åmli også har hatt noe vekst. Dette gjenspeiler en del av levekårsutfordringene Åmli har hatt over tid, men her gjøres det også mye positivt arbeid, sier Hagen og refererer til fattigdomsprosjektet og BTI prosjektet som avisen tidligere har omtalt.

Må snakke med barna
I referatet kommer det frem et punkt spesielt for Åmli: «Når barneverntjenesten skal snakke med barn på skolen, må det varsles til enhetsleder. Selv om det er akuttsituasjoner, bør saksbehandler ta kontakt med enhetsleder før kontakt med eleven.»
I referatet kommer det også frem at Hagen ønsker at barnevernet til enhver tid skal ha medarbeidere på videreutdanning.
-Kompetanseutbygging i barneverntjenesten er viktig, sier Hagen.
I halvårsrapporten vi har bedt om er tallene for Åmli presentert, og det gir et bilde av hvor mange som har barnevernstiltak i kommunen.

Henlagt 9 saker
Totalt står 27 barn oppført i hjelpetiltak i Åmli da rapporten ble levert. Det er mottatt 13 meldinger siste halvår i Åmli, og det er foretatt 11 undersøkelser. Det siste halvåret er det henlagt 9 saker. Og det er fattet 5 vedtak om tiltak fra barneverntjenesten. Kun 1 undersøkelse er avsluttet innen 3-6 måneder siste halvår. Mens 13 undersøkelser er avsluttet innen 3 måneder. Tilsyn med barn i fosterhjem i kommunen er lagt til barnevernstjenesten som har oppfølgings og kontrollansvar for 13 barn i kommunen.

Tilsyn
De fem kommunene i Østregionen inngikk fra 1. juni 2016 en avtale om kjøp av akuttbistand fra Arendal kommune. Avtalen går ut på at Barnevernvakten i Arendal dekker behovet for slike tjenester utenfor ordinær arbeidstid. I perioden februar – november 2016 gjennomførte barneverntjenesten egenvurderingstilsyn på oppdrag fra Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder. Tilsynet gjaldt behandling av meldinger og tilbakemelding til melder. Tilsynet viste at det meste er på plass, men med noe svikt i rutinene for tilbakemelding til melder. Dette ble rettet opp og redegjort for i tilbakemelding til Fylkesmannen som deretter lukket avvikene, står det å lese i årsmeldingen. Målet med å overholde lovhjemlede frister for barnevernet er nådd, men har noen unntak.

Utfordringer
Fraværsstatikken for barnevernstjenesten Øst i Agder for 2016 viste et totalt sykefravær på 11,15 %, hvor korttidsfraværet var på 1,45 % og langtidsfraværet 9,71 %.
Under utfordringer står det følgende å lese i årsrapporten; Den siste tids offentlige debatt om barnevernet gir utfordringer til en hardt presset tjeneste. Kravene til barneverntjenesten skjerpes ytterligere når det gjelder kompetanse, ledelse og kvalitet på arbeidet. Dette er en forutsetning for å ha tillit hos brukere og samarbeidspartnere.

SKAL KOMMUNENE OVERTA ANSVARET FOR Å REKRUTTERE FOSTERHJEM?

-Høringsuttalelse til ny barnevernlov er sendt til kommunene. I referatet fra barnevernet Øst i Agder kommer det frem; Rekruttering til fosterhjem, og spørsmål om kommunene skal overta ansvaret for å rekruttere fosterhjem selv, ligger som en fremtidig føring fra staten. Det vil være naturlig at slike temaer blir drøftet i dette forumet før de drøftes i kommunene. Plasseringsalternativ i nærmiljøet vil kunne være både hensiktsmessig og kostnadseffektivt på sikt. Kommunene må eventuelt selv kartlegge hva som finnes.

 

 

FAKTA: Barneverntjenesten Øst i Agder ble etablert 1.1.2016 som en interkommunal tjeneste for kommunene Gjerstad Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli.
Tjenesten har til sammen 20,9 årsverk.
Organisatorisk er tjenesten delt i tre team, undersøkelser og hjelpetiltak for barn 0-6 år, undersøkelser og hjelpetiltak for barn 7-18 år og barn som bor i fosterhjem og institusjon.
I tillegg kommer 1,8 årsverk merkantile tjenester og barnevernleder.

Comments

comments