Kommunesamanslåing – ei varsla ulykke for Åmli

Skal ei kommunesamanslåing ha noko føre seg, må etter mitt syn, minst desse to punkta vere oppfylte:
1) Kommunane må stå framfor felles utfordringar, særleg med tanke på befolkings-, næringsutvikling og arealforvalting.
2) Kommunane må ha ein felles bu- og arbeidsmarknad.
Min kommune, Åmli, har i meir enn tre generasjonar vore ein fråflyttingskommune. Det er ikkje slik som ein lett får inntrykk av at folketalet går litt opp og ned, år for år. I motsetnad til kystkommunane og dei kystnære kommunane (Gjerstad, Vegårshei, Froland og Birkenes), har folkenedgangen i Åmli vore vedvarande, og trenden har på ingen måte snudd.
I tabellform, der folketalet i 1950 er sett til 100 for alle kommunar, er utviklinga til i dag denne:

statistikk 1

 
Kva ei slik utvikling har gjort med samfunn og samfunnsstrukturar, er det forska lite på, men at fråflyttinga har hatt negative fylgjer i alt frå skuleresultat og uføreprosent til verdiskaping og nyetablering, er eg ikkje i tvil om. Ved ei samanslåing med ein eller fleire av dei kystnære kommunane /kystkommunane, vil Åmli over natta bli ein del av ein vekstkommune. Dette må derimot ikkje forvekslast med at Åmli får vekst. Snarare vil ei samanslåing auke setraliseringstakten. Færre kommunar betyr færre administrasjonssenter, (men nødvendigvis ikkje færre byråkratar). Det er derimot ikkje noko som talar for at Åmli får sin del av ein felles administrasjonsstab. 10-20 arbeidsplassar kan forsvinne, i tillegg til dei me alt har sentralisert/rasjonalisert bort i anna offentleg og halvoffentleg tenesteyting. Eg er med dette ikkje spesielt opptatt av dei som er i desse stillingane i dag. Det vil sikkert bli greie overgangsordningar, på same vis som fylkesmann Djupedal ikkje vil lide nokon nød om han i ein ny åremålsperiode må finne seg kontorplass i Kristiansand. Det er dei langsiktige verknadene av at arbeidsmarknaden i Åmli blir mindre variert, særleg for kompetansearbeidsplassar, eg er uroa over. Samanslåing vil ikkje bare gi tap i form av manglande nyetablering som fylgje av at desse arbeidsplassane nå blir 50-60 km unna, men direkte også påverke rekruttering til andre basisyrke som lærarar, sjukepleiarar, teknisk personell osb.
Som fråflyttingskommune har Åmli rikeleg med areal til bustadbygging og næringsetablering, i motsetning til press-problematikken som fleire stader rår langs kysten. Eg kan difor heller ikkje tenke meg at det kan kome noko godt ut av å la eit bystyre med ein heilt anna bakgrunn for skjønnsutøving forvalte areal- og naturressursane i Åmli.
Åmli ligg for langt frå kyststripa Lillesand-Risør til at me har ein felles bu- og arbeidsmarknad. Tal som viser arbeidsplassar og pendling syner dette klart. Dekningsgraden arbeidsplassar/ arbeidstakarar er noko i underkant av 80 % i kommunen. Av arbeidstakarane har 64 % arbeidet sitt i kommunen. 17 % pendlar dagleg til ein av kystkommunane. (Dette talet er truleg for høgt då det tek utgangspunkt i arbeidsgjevars registreringsadresse og ikkje i reell oppmøtestad.) I tabellfor er dette samanlikna med tilsvarande tal for Vegårshei og Froland.

statistikk 2

 

 

Dagleg arbeidspendling frå Åmli til kysten er ikkje, og kan ikkje bli, eit alternativ for folk flest. Alt tyder på at dette for fleire pendlarar er overgangsordningar som kan fungere, men som ofte fører til utflytting eller skifte av arbeid etter ei tid. Ei kommunesamanslåing kan bare vere med på ytterlegare å utarme Åmli som bukommune.
Eg har her peika på to faktorar som gjer at eg er overbevist om at Åmli ikkje er tent med å slå seg saman med nabokommunar nærare kysten. Også andre tilhøve kunne vore dratt fram, så som konsesjonskraftinntekter, Agder Energi-utbytte, eigedomsskatt osb. For meg er det nesten ufatteleg at kommunereformen i Aust-Agder kan synest å ha som mål å bli sitjande igjen med Setesdal (les Evje) som einaste innlandskommune. I Østre-Agder-modellen utgjer Åmli 33 % av arealet men bare 2 % av folketalet. Det bør gå opp for langt fleire at her er utfordringsbildet eit heilt anna enn sett frå rådhuset i Arendal. Kan hende innbyggarane i dei gamle kommunane Vegusdal og Mykland, med ein minst like stor og vedvarande folkenedgang som den Åmli har hatt, også bør spørje seg om deira interesser er særleg godt tent med å bli del av ein kyst- og bykommune i vekst?
Sveinung Seljås
Kommunestyrerepresentant,
KrF i Åmli

Annonser

ÅmliAvisa hadde eit godkjent opplag på 1363 aviser i 2014.Avisa er eit viktig organ for å nå ut til folk i Åmli og bygdene rundt.
Vi har låge annonseprisar og gode rabattavtalar. Ta kontakt med oss, så hjelper vi også med utforming av annonsa.

Tinging av linjeannonse: Fyll ut dette skjemaet.

Her ligg eit modulkart til seksspalta annonsesider.

Og her finn du modulkartet til femspalta tekstsider.

Kontakt oss viss du har spørsmål om annonsering i ÅmliAvisa.
annonser@amliavisa.no
Tlf: 37 08 10 62 

 

 

Abonnér på ÅmliAvisa

ÅmliAvisa hadde eit godkjent opplag på 1.363 aviser i 2014.

Avisa har fokusert på papirversjonen, men satser også digitalt.


Velg abonnement: 1 år: 1/2 år:
Noreg (papir):  Kr. 890  Kr. 500
Noreg og resten av verda (E-avis/PDF):  Kr. 890  Kr. 500
Europa utanfor Noreg (Papir):  Kr. 950  Kr. 550
Resten av verda (Papir):  Kr. 999  Kr. 599Du MÅ fylle ut alle felt med stjerne. Har du gateadresse, så ta med den også!
Sjekk om namnet også står på postkassa di, så Posten finn deg frå første dag.
Abonnementet løper til det blir sagt opp.


Send avisa til:

Navn (obligatorisk):

Adresse:

Postnr:

Poststad:

Land:

Telefon (obligatorisk):

E-post (obligatorisk)

Send rekning til:

Navn:

Adresse:

Postnr:

Poststad:

Land:

Telefon :

E-post: